R&D funding for joint projects Israel-Ontario,Canada

תאריך אחרון להגשה 

31/01/2019

זירות 

מערך בינלאומי

תמצית הקול קורא 

רשות החדשנות ומרכז המצוינות של אונוטריו (OCEׂ) מכריזות על פתיחת הקול הקורא הראשון הפונה לחברות ישראליות וקנדיות בתחום האגרי-טק וייצור מתקדם להגשת מועמדות לקבלת מימון.  

 

תיאור הקול הקורא 

קריטריונים להגשת בקשה:

המימון יתאפשר על בסיס תחרותי כאשר כל טופס בקשה חייב לכלול לפחות חברה קטנה-בינונית (SME) אחת מאונטריו ואחת מישראל. 

 

אופן הגשת הבקשה: 

שלב 1: יש לקרוא את נוסח הקול הקורא המלא של התכנית

שלב 2: יש להגיש את טופס הצהרת הכוונות עד 1 לנובמבר 2018 ללס אבלסון, מנהל תכניות צפון אמריקה בדוא"ל: Les.Abelson@innovationisrael.org.il

שלב 3:בכדי להגיש בקשת מימון יש להוריד תחילה את הקובץ ההנחיות ולפעול לפי ההנחיות במילוי טופס הגשת בקשה

תאריכי הגשת בקשה

תאריך אחרון להגשת הצהרת הכוונות: 28 לנובמבר 2018

תאריך אחרון להגשת טופס הבקשה המלא (סגירת הקול הקורא): 31 בינואר 2019, 14:00 בצהריים

הודעה על תוצאות: אפריל 2019