R&D funding for joint projects Israel-Quebec,Canada

תמצית הקול קורא 

רשות החדשנות ומשרד הכלכלה, המדע והחדשנות של קוויבק (MESI) מכריזים על פתיחת הקול הקורא הראשון הפונה לחברות ישראליות וקנדיות להגשת מועמדות לקבלת מימון.  

מימון המוענק ע"י ישראל יהיה בתיאום עם החוקים והרגולציות של הרשות לחדשנות למו"פ תעשייתי ועל פי ההנחיות הספציפיות המפורטות בקולות קוראים השנתיים בהקשר לטפסי מועמדות מיוחדים למימון.

 

תיאור הקול הקורא 

הקול קורא קוויבק - ישראל פונה לפרויקטים של מו"פ תעשייתי בדגש על הקטגוריות הבאות

בנייה ותשתיות

ציוד אלקטרוני, אלקטרוניקה וננו-טכנולוגיה

אגרו-טכנולוגיה וניהול משאבי מים

טכנולוגיות סביבתיות

ביוטכנולוגיה, מדי-טק, ותעשיית הפארמה.

תעשיות כימיות ופטרוכמיות

 תעשיות תעופה והחלל וכלי הרכב

תעשיות מידע ותקשרות

שירותים, בדגש על תוכנה, ביטוח, תחבורה וחינוך

בנקאות וסקטורים פיננסים

טכנולוגיות בתחום מדעי הים

כל תחום אחר עליו שני הצדדים יסכימו.

 

אופן הגשת הבקשה ומועדי הגשה

תחילה יש לקרוא את הנוסח הקול הקורא המלא

יש למלא את הטופס הבילטראלי ולשלוח אותו לדוא"ל Jonathan.Cohen@innovationisrael.org.il |מועד הגשה אחרון: 3 בדצמבר 2018 

הערכה משותפת של הצהרת הכוונות ע"י הרשות וMESI: בין התאריכים 23-4 בדצמבר 2018

מתן פידבק על הצהרת כוונות כשירות: בין התאריכים 24 בדצמבר 2018 עד ה-14 בינואר 2019.

מועד אחרון להגשת טפסי בקשת המימון המלאים: 1 באפריל 2019

 הערכת הפרויקטים שהוגשו ע" שני הצדדים: 2 באפריל עד ה-15 ביולי 2019.

ועדה משותפת לאישור הפרויקטים ע"י שני הצדדים: 16 ביולי עד ה-29 ביולי 2019

המשך התהליך לחברות שבקשתן אושרה: 

חתימה על הסכמי המימון עם ראשי הפרויקטים מישראל ומקוויבק.

הצהרה משותפת של הפרויקטים הנבחרים במסגרת הקול קורא השני באתרים של הרשות ו-MESI

 

ליצירת קשר, מענה לשאלות ובדיקת התאמה של חברות ישראליות להגשת בקשה ניתן לפנות ליונתן כהן, מנהל תכניות צפון אמריקה:

דוא"ל Jonathan.Cohen@innovationisrael.org.il

טלפון: 03-5118155