Israel-Europe cooperation

PRIMA 2018 Call for Proposals

PRIMA 2018 Call for Proposals

 

PRIMA הינה יוזמה אירופאית לשיתוף פעולה חברתי-כלכלי באזור אגן הים התיכון בנושאי מים ומזון, כחלק מתכנית HORIZON 2020 של האיחוד האירופי. היוזמה מתמקדת בפיתוח פתרונות חדשים וחדשניים לשיפור יעילות, קיימות ואיכות המזון והמים. היוזמה תומכת בכל שרשרת הערך, על מנת להבטיח כי תוצאות המחקרים יתורגמו לתוצרים יישומיים.