Bio-Medical R&D

קול קורא להגשת הצעות עבור זיכיון למרכזי מו"פ בתחומי הביו-טכנולוגיה והרפואה

קול קורא להגשת הצעות עבור זיכיון למרכזי מו"פ בתחומי הביו-טכנולוגיה והרפואה

נפתח קול קורא להגשת הצעות לשמש כמרכזי מו"פ בתחומי הביו-טכנולוגיה והרפואה בהתאם למסלול הטבה מס' 35. את כלל ההצעות יש להגיש עד ה- 15.3.18 בשעה 15:00 על פי הנהלים המופיעים בדף המסלול באתר של רשות החדשנות.