Funding for Industrial R&D

קול קורא ארגנטינה-ישראל לשת"פ מו"פ תעשייתי מהווה תשתית בילטראלית המופעלת ע"י שתי הממשלות בכדי לספק תמיכה פעילה, סיוע במציאת שותפים ומימון שיתופי פעולה במו"פ המתקיימים בין חברות ארגנטינאיות וישראליות.

בקול הקורא שותפים משרד המדע, טכנולוגיה וחדשנות פרודוקטיבית בארגנטינה (MINCYT) ורשות החדשנות בישראל (IIA), והינו מיועד לחברות ישראליות בכל הסקטורים של התעשייה. 

על החברות המעוניינות להגיש בקשה לתמיכה, להגיש הצעת עבודה משותפת לשיתוף פעולה במו"פ אשר תוצאתו תוביל לפיתוח מוצרים חדשים וחדשניים מבחינה טכנולוגית וכן של תהליכים או שירותים של יישום תעשייתי שיובילו למסחר בשווקים המקומיים או הגלובאליים. 

תיאור הקול הקורא 

קהל היעד

הקול קורא פונה לחברות בכל המגזרים של התעשייה להגיש הצעת עבודה משותפת לשיתוף פעולה במו"פ אשר תוצאתו תוביל לפיתוח מוצרים חדשים וחדשניים מבחינה טכנולוגית וכן של תהליכים או שירותים של יישום תעשייתי שיובילו למסחר בשווקים המקומיים או הגלובאליים. 

קריטריונים להגשה

לפחות חברת מו"פ אחת מאחת המדינות צריכה לשתף פעולה בפרויקט המו"פ המשותף.

הפרויקט יכול לכלול יותר מחברה אחת מכל צד; ישויות אקדמאיות או מחקריות רשאיות להשתתף כקבלניות משנה.

הפתרון בפיתוח צריך להיות חדשני ביותר עם פוטנציאל מסחרי מובהק. פרויקט המו"פ התעשייתי צריך לכוון לפיתוח מוצרים/ תהליכים שיובילו למסחר בשוק הגלובאלי.

הפרויקט צריך להיות רווחי באופן הדדי ולהפגין תרומה של המשתתפות משתי המדינות.

שותפות הפרויקט צריכות להסכים מבעוד מועד על זכויות הקניין הרוחני ואסטרטגיית המסחור של המוצר או התהליך.

שימו לב: עבור שלב ההגשה, רק מסמך כוונות, הסכם ראשוני או טיוטה (MOU) דרושים, אולם ההסכם הסופי צריך להיות מוגש לרשויות הממנות לפני קבלת המימון.

כל שותפה שפרויקט המו"פ שלה עקבי עם הקריטריונים הנ"ל יכולה להגיש לקול קורא הנוכחי בהתאם לחוקים הלאומיים, התקנות, הרגולציות והתהליכים התקפים.

 

אופן הגשת הבקשה

עם סיום מועד הקול הקורא ב-13 בדצמבר 2018,  חברות ישראליות יגישו:

שלב 1: יש לקרוא את נוסח הקול הקורא המלא של התכנית 

שלב 2: בכדי להגיש בקשה למימון הפרויקט (בהתאם לקריטריונים של רשות החדשנות) יש להכנס לאזור האישי באתר רשות החדשנות ולמלא את טופס הגשת בקשה לתמיכה (ראו בתפריט הימני) 

שלב 3: יש להגיש עותק של טופס ההגשה הבילטראלי חתום וסרוק לטופס הגשת הבקשה לתמיכה לעיל

בסיום ההגשה המקוונת, יש לשלוח באמצעות דוא"ל העתקים של הקבצים לעיל למנהל תכניות אמריקה הלטינית: alan.hofman@innovationisrael.org.il

שימו לב: הקול קורא מאפשר הגשת מועמדויות בילטראליות המבוססות על מימון עצמי של המשתתפים.

ליצירת קשר 

מר אלן הופמן, מנהל תכניות אמריקה הלטינית, דסק אמריקות ברשות החדשנות: 

טלפון: +972-3-7157987

דוא"ל: alan.hofman@innovationisrael.org.il