Investment grants of up to 50% of manufacturing R&D

תעשיית הייצור מתקשה להתמודד עם התחרות הגלובלית הגוברת והולכת. כדי למנוע קיפאון ונסיגה בתחומי תעשיית הייצור, רשות החדשנות מספקת תמריצים שהותאמו במיוחד לצורכי תעשייה זו במטרה לעודד חדשנות במגזר זה.

מטרת המסלול

מטרת מסלול מופ"ת (מו"פ בתעשיה) הינה לעודד מפעלי תעשייה מוטת ייצור לקדם ולהטמיע תהליכי חדשנות טכנולוגית, באמצעות ביצוע תכניות מו"פ שמטרתן פיתוח מוצרים חדשנים, שיפור ופיתוח מוצרים קיימים, או פיתוח ושיפור תהליכי ייצור במטרה לשפר פריון ולייצר בידול טכנולוגי אשר יוביל להשגת יתרונות תחרותיים בשוק המקומי והעולמי.

למי מיועד המסלול?

1. תאגיד תעשייתי אשר התאגד במדינת ישראל ואשר עונה על אחד מבין שני התנאים הבאים:

מרבית הכנסתו נבעה מייצור מוצרים בענפי הטכנולוגיה המסורתית או בענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית. (בכלל זה - מזון, משקאות, טקסטיל, עור, עץ, נייר, מוצרי נפט, גומי, פלסטיק, מתכת, חומרי בניין, תחזוקת מכונות)

  • מרבית הכנסתו נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית (בכלל זה כימיה, נשק ותחמושת, ציוד חשמלי, ייצור מכונות), והעונה על 2 התנאים הבאים במצטבר:

מספר עובדי הייצור בו הינו לפחות 30% מכלל העובדים, אך לא פחות מ-3 עובדים.

מספר עובדי המו"פ בו הינו לכל היותר 10% מכלל העובדים, אך לא יותר מ-25 עובדים.

2. חברות המעוניינות לבחון אם תחום עיסוקן מאפשר הגשת בקשות לתמיכה במו"פ במסגרת מסלול מופ"ת, יכולות לפנות לרשות החדשנות באמצעות הטופס - בדיקה מקדמית לשיוכן לתחומי התעשייה המסורתית.

לפרטים אודות ענפי התעשייה סיווגם ניתן לפנות למדריך הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה, (בו מפורטים כל ענפי התעשיה) ולטבלת סיווג ענפי התעשיה על פי עצמתם הטכנולוגית באתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 

מה מקבלים?

תמיכה בשיעור של 30% - 50% מהוצאות המו"פ של תכניות שאושרו 

תוספת של 10% לתיקי מו"פ המבוצעות באזור פיתוח א' (לרשימת היישובים לפי אזורי פיתוח). 

תוספת של10% אם לפחות 30% מתקציבו המאושר של התיק יבוצע במכון מחקר תעשייתי מוכר (כיום מוכרים - מכון המתכות הישראלימרכז הפלסטיקה והגומימכון הקרמיקה והסיליקטיםמיג"ל).

הכרה בהוצאות מו"פ ייחודיות לכלל החברות העונות לתנאי המסלול (בנוסף לאותן ההוצאות המוכרות בדרך כלל לתכניות המו"פ הנתמכות ע"י רשות החדשנות במסלולים אחרים) כדוגמת:

הוצאה לפיתוח תבניות שישולבו בהמשך בקו הייצור של החברה, בהיקף תקציבי שאינו עולה על 500,000 ₪.

הוצאות ישירות לפיתוח מכונות ייצור ייחודיות ולבניית אבטיפוס של מכונות אלו בהיקף תקציבי שאינו עולה על 500,000 ₪.

הוצאה לרכישת ידע המהווה חלק אינטגראלי של תכנית המו"פ בהיקף תקציבי שאינו עולה על 250,000 ₪.

הוצאות עבור פעילויות למסחור ושיווק תוצרי התוכנית לחו"ל, בהיקף של עד 15% מתקציבה המאושר של התוכנית.

הטבות אלו תקפות לתיקי מו"פ שיוגשו עד לתאריך 31.12.2020

בנוסף, חברות קטנות ובינוניות העונות לתנאי המסלול והמייצרות בארץ, זכאיות בשלוש תיקי המו"פ הראשונים המוגשים על ידן להטבות ייחודיות (בכפוף לעמידה בתנאים המפורטים במסמך הנחיות ונהלים למסלול הטבה מס 36א - מופת).

פטור מחובת תשלום תמלוגים.

שיעור התמיכה בתכניות מו"פ שיאושרו יועמד על 50% מן התקציב המאושר.

לאחר מיצוי תקופת הפטור מתשלום תמלוגים, חברות אלו זכאיות לשיעור תמלוגים מופחת בשיעור של 1.3% 

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?

המסלול מאפשר לכלל מפעלי תעשיית הייצור תנאים מועדפים ומתאימים לצרכיהם, לצורך יישום תכניות לפיתוח מוצרים עתידיים וטכנולוגיות חדשניות, המקנים לחברות יתרון תחרותי ומאפשרים לה לחדור לשווקים חדשים.

המסלול מציע תנאים משופרים במיוחד לחברות קטנות ובינוניות בראשית דרכן במו"פ המייצרות את מוצריהן בארץ על מנת להקל עליהן את קבלת ההחלטה האסטרטגית לכניסה לביצוע תכניות מחקר ופיתוח.

הקריטריונים לאישור תכניות מותאמים במיוחד לחברות המשויכות למסלול.

תנאי המסלול

חובת רישום ודיווח הוצאות המו"פ של החברה לרשות החדשנות.

יכולת להעמיד מימון משלים ל- 100% של התקציב המאושר.

דיווח לרשות החדשנות על שינוי מהותי בפעילות המחקר, מבנה החברה או בבעלות על הידע.

תשלום תמלוגים במידה והמיזם נושא רווחים, בהתאם להוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם למסלול מופ"ת (למעט חברות הפטורות מתשלום תמלוגים כמפורט לעיל).

שימור הידע והקניין הרוחני של המיזם בישראל. היה ובעלי המיזם יבקשו להעביר את הקניין הרוחני לחו"ל, יהיה עליהם לקבל את אישור רשות החדשנות מראש ולשלם למדינה חלק יחסי של התמורה, בהתאם להוראות חוק המו"פ והחדשנות.

לרשימת התנאים המלאה, המפרטת את חובות וזכויות החברה ראו את חוק המו"פ והחדשנות, את  מסלול הטבה מס'  36  עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור: מסלול משנה א' מופ"ת - מחקר ופיתוח בתעשיית הייצור ואת מסמך הנחיות ונהלים למסלול הטבה מס' 36א' - מופ"ת (מו"פ בתעשיית הייצור)

על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בנהלי המסלול (200-01200-02200-03200-04200-06).

קריטריונים להערכת בקשה

החדשנות הטכנולוגית המאפיינת את התיק, ובכלל זה היותה משמעותית ביחס לחדשנות הטכנולוגית הקיימת בחברה.

התשואה העודפת הצפויה למשק.

הפוטנציאל העסקי הגלום בתיק ובכלל זה מידת התחרותיות של המוצר בשוק היעד ופוטנציאל החברה להגיע לשוק היעד.

רמת הסיכון הטכנולוגי/הסיכון ההנדסי הטמונים בפיתוח המוצר.

היקף הייצור המתוכנן במדינת ישראל ושיעור הערך המוסף בישראל.

היכולות הטכנולוגיות של החברה והיערכותה לביצוע התכנית.

זמני הגשת בקשה וקולות קוראים

חברות במסלול זה יכולות להגיש בקשות לתמיכה בתוכניות מו"פ במהלך כל השנה.

הגשת בקשה

יש להגיש בקשה באופן מקוון בלבד - לחץ כאן להגשת בקשה מקוונת.

כחלק מההגשה המקוונת יש להוסיף מסמכים אלו כצרופה לבקשה המקוונת:

1. טופס הגשת בקשה (Word) -טופס בקשה לתמיכה במסלול מופ"ת או טופס בקשה מקוצר לתמיכה במסלול מופ"ת

2. תקציב בקשה (Excel) למסלול מופ"ת.

3. טופס הצהרה והרשאה .

4. תעודת התאגדות.

5. טופס ריכוז משאבים (במידה ומוגשת יותר מבקשה אחת בשנה).

שאלות בנושאים הגשת הבקשה יש להפנות למחלקת השירות בכתובת המייל: klita@innovationisrael.org.il  או בטלפון: 03-7157900.

הליך מקוצר להגשת הבקשה

מי זכאי להגיש בקשה בהליך מקוצר?

חברה העונה לתנאי השיוך למסלול מופ"ת כמפורט לעיל

חברה העונה לתנאי הפטור מתשלום תמלוגים כמפורט לעיל

חברה שטרם נתמכה ע"י רשות החדשנות וזוהי בקשתה היחידה.

חברה ותיקה (מעל 5 שנים) ופעילה ברצף בתחום עיסוקה הנוכחי.

היקף תקציב הבקשה קטן ממיליון ₪.

מה מקבלים?

זכות לקבל ייעוץ פרטני והדרכה, ע"י נציג רשות החדשנות באתר החברה, ללא תשלום וללא התחייבות. יש לפנות באמצעות טופס בקשה לקבלת ייעוץ פרטני והדרכה.

טופס בקשה מקוצר ומפושט

הבקשות הזכאיות יועלו לדיון ייעודי של ועדת המחקר תוך עשרה שבועות מיום הגשתן, למעט במקרים בהם לא ניתן לקיים את הדיון עקב סיבות התלויות בחברה מגישת הבקשה.

יצירת קשר

רפרנטית זירת ייצור מתקדם במחלקת שירות ברשות החדשנות:

Lee.Cohen@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157976

מר אבנר שדמי - shadmi7@gmail.com או בטלפון 054-6604242