New online form for work permits for overseas experts (Hebrew)

רשות האוכלוסין וההגירה מפעילה נוהל לטיפול בבקשות חברות הייטק להעסקה של מומחים זרים בישראל שמטרתו להקל על הבאת מומחים זרים להייטק, ליעל את תהליך הגשת הבקשות להיתרי העסקה עבורם ולאפשר העשרה וגיוון של האקוסיסטם. במסגרת נוהל זה, ניתנו מספר הקלות לחברות הייטק שמוכרות על ידי רשות החדשנות בהתאם לנוהל רשות החדשנות בנושא

בין ההקלות: הענקת ויזת עבודה לבן/בת זוג של מומחה זר; טיפול מזורז של עד 6 ימים בבקשה למומחה זר המגיע לתקופה של פחות משנה; הענקת ויזת עבודה לזר שסיים תואר אקדמי במקצועות ההייטק בישראל בשנה שלאחר תום לימודיו ללא מגבלת שכר.
המסלול פתוח בפני חברות הייטק ישראליות, ובכלל זאת מרכזי פיתוח מקומיים של חברות רב-לאומיות. הגשת הבקשות באופן מקוון תעשה דרך אתר רשות האוכלוסין וההגירה בלבד.
 

להגשת בקשות לחצו כאן